DSR

본문 바로가기 페이지 하단 바로가기


Lịch sử

Sáng tạo giá trị mới

  • 2017
    Tháng 1Bắt đầu khởi công xây dựng
  • 2016
    Tháng 11 Được cấp giấy phép đầu tư
    2016
    Tháng 8Hiệp hội kí kết đầu tư tại việt nam