DSR

본문 바로가기 페이지 하단 바로가기


Doanh nghiệp Hàn Quốc

DSR luôn cung cấp những dịch vụ và sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới

Fiber Headquarters 
      and Busan Factory:(618-270) Noksansanupjoonro 192-Gil 7, Gangseo-gu, Busan (Songjeong-dong) Tel:051-979-0500/Fax:051-979-0600 Stainless Steel factory:(545-801) Chonamgongdan-Gil 75, Gwangyang-eup Gwangyang-si, Jelloanam-do Tel:061-762-8351/Fax:061-762-8354 DSR family Seoul Office:(137-867) 
      145, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea Tel:02-3420-3500/Fax:02-3420-3600 WIRE CORP Headquarters
      Suncheon 1 ,2 factory:1Factory (540-813) Sandan 1-Gil 15, Seo-myun, Suncheon-si, Jeollanam-do Tel:061-729-3500/Fax:061-729-3600, 2Factory (540-812) Sandan 4-Gil, Seo-myun, Suncheon-si, Jeollanam-do Tel:061-751-7121.Fax:061-751-7126 Yulchon Factory:(540-856) 
      Yulchon Sandan 1Ga 80-21, Haeryong-myun, Suncheon-si, Jeollanam-do. Tel:061-729-3700/Fax:061-727-1606